Taal:

Artikel 1: Preambule

De onderstaande verkoopsvoorwaarden zgelden tussen, enerzijds de venootschap CORICA BVBA , waarvan de hoofdzete zich te Kiekenmarkt 49 in 1000 Brussel bevindt, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0443.680.968 en hierna aangeduid als « de verkoper  » en anderzijds iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een aankoop wenst te doen via de website van de verkoper, hierna aangeduid als  «  de klant  » .

Artikel 2: Voorwerp

De voorliggende verkoopsvoorwaarden stellen zich ten doel de contractuele verbintenissen tussen de verkoper en koper te bepalen, alsook de voorwaarden die van toepassing zijn op iedere aankoop via de website van de verkoper, ongeacht of die een professioneel doeleinde dient of niet.  De verwerving van goederen of diensten via deze site veronderstelt voorafgaande kennisname en uitdrukkelijke aanvaarding van de onderhavige verkoopsvoorwaarden door de klant.  Deze verkoopsvoorwaarden primeren op andere algemene of specifieke voorwaarden, behoudens uitdrukkelijke goedkeuring van de verkoper.  De verkoper behoudt zich het recht voor de verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen.  In dat geval zijn de verkoopsvoorwaarden van toepassing die golden op het moment van de bestelling door de klant.

Artikel 3: Eigenschappen van de aangeboden producten

De aangeboden producten zijn diegene die zich in de catalogus op de site van de verkoper bevinden .  Ieder product heeft een eigen beschrijving die opgesteld is door de verkoper.  De foto's van de catalogus zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk, maar een perfecte overeenkomst met de aangeboden goederen kan niet  gewaarborgd worden, vooral niet wat de kleuren betreft.  De producten en diensten worden aangeboden zolang de voorraad strekt.  Indien een product helemaal of gedeeltelijk onbeschikbaar is ondanks de geleverde inspanningen, stelt de verkoper de klant daarvan zo spoedig mogelijk in kennis en biedt hem de mogelijkheid om af te wachten of de bestelling van de producten kosteloos te annuleren. Beschikbare producten worden normaal geleverd.

Artikel 4: Prijs

De prijs van de producten op de site is uitgedrukt in euro, inclusief belastingen (BTW en andere geheven belastingen).  De verkoper behoudt zich het recht voor de prijzen te allen tijde te wijzigen.  Desalniettemin gelden voor de bestelling de prijzen die van toepassing zijn op het moment dat de bestelling bevestigd wordt.  De aangegeven prijzen omvatten de behandelingskosten van de bestelling, het transport en de levering niet, in zoverre de levering plaatsvindt in het hierna vermelde geografische gebied.  De betaling wordt uitgevoerd met Visa, Mastercard of Maestro.  De eigendomsoverdracht van de goederen heeft slechts plaats na de volledige betaling van de overeengekomen prijs door de koper, tot dan blijven de goederen in eigendom van de verkoper.

Artikel 5: Geografische gebied

De online verkoop van producten en diensten op de site van de verkoper beperkt zich tot leveringen aan klanten in het volgende geografische gebied: België, Frankrijk, Groot-Hertogdom Luxemburg, Duitsland, Italië, Spanje, Zweden, Denemark, Oostenrijk, Finland, Polen, Portugal, Ierland, Noorwegen, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Artikel 6: Bestellingen

De klant die een product wenst te kopen moet verplicht: 

 • het identificatieformulier invullen waarop de klant alle gevraagde gegevens moet aangeven of zijn klantennummer moet vermelden indien hij er een heeft;

 • de online bestelbon invullen met alle referenties van de gekozen producten en diensten; 

 • de bestelling nakijken en daarna bevestigen; 

 • de betaling uitvoeren in overeenstemming met de vermelde voorwaarden; 

 • de bestelling en betaling bevestigen.  De bevestiging van de bestelling veronderstelt de voorafgaande kennisneming en aanvaarding van de onderhavige verkoopsvoorwaarden. De klant doet afstand van de mogelijkheid zich op zijn eigen verkoopsvoorwaarden of andere voorwaarden te beroepen.  De ingevulde gegevens en de registratie van de bevestiging dienen als bewijs voor de transactie.  De bevestiging geldt als ondertekening en aanvaarding van de uitgevoerde verrichtingen.  De verkoper zal via e-mail meedelen dat de bestelling bevestigd is.

Artikel 7: Herroepingsrecht

Conform de wet heeft de klant het recht om de verkoper ervan in kennis te stellen dat hij zijn bestelling gratis herroept zonder opgave van reden. Daarvoor geldt een termijn van 14 werkdagen te tellen vanaf de dag na de levering van het product of het afsluiten van het dienstencontract.  Dat herroepingsrecht is niet van toepassing voor professionele klanten.  Binnen die tijdspanne moet de klant zijn herroepingsintentie te kennen geven via e-mail aan  info@corica.be  en het geleverde product op eigen risico en kosten terugbrengen naar de administratieve hoofdzetel van Corica BVBA : Kiekenmarkt 49 in 1000 Brussel De producten moeten teruggebracht worden in hun originele verpakking, onbeschadigd, met inbegrip van alle accessoires, de gebruiksaanwijzing alsook de oorspronkelijke bestelbon of factuur.  De teruggebrachte producten mogen niet uitgepakt, ontzegeld of gebruikt zijn op eender welke manier. Onvolledige, bedorven, beschadigde of door de klant bevuilde goederen worden niet teruggenomen.  De verkoper verplicht zich ertoe de eventuele betaling binnen de 30 dagen terug te betalen na terugname van de goederen, met uitzondering van de verzendingskosten.  Het heroeppingsrecht is niet van toepassing voor bederfelijke waar die verkocht wordt via internet.  Die begrenzing van het herroepingsrecht is gerechtvaardigd gezien het bederfelijke karakter van de producten en het feit dat de verkoper niet meer in staat is om de goede staat van de goederen te waarborgen nadat ze geleverd zijn.

Ingeval de klant een product onrechtmatig terugbrengt, behoudt Corica BVBA zich het recht voor een volgende bestelling te weigeren.

Artikel 8: Levering

De leveringen worden doorgevoerd op het adres aangegeven op de bestelbon dat zich enkel binnen het eerder genoemde geografische gebied mag bevinden.  De goederen worden vervoerd op risico van de verkoper totdat de levering is uitgevoerd op het adres dat de klant heeft opgegeven.  Vanaf dat moment gaat het risico over op de klant. 

De leveringstijden zijn niet bindend en worden slechts gegeven ter informatie, maar Corica BVBA verbindt zich ertoe de leveringen van de bestelde producten zo snel mogelijk uit te voeren.  De gemiddelde leveringstijd voor beschikbare goederen bedraagt in België 7 dagen.  Indien de leveringstijd de 30 dagen overschrijdt te tellen vanaf de dag van de bestelling, kan de verkoopsovereenkomst ontbonden worden en wordt de klant vergoed.

Artikel 9: Waarborg

Ten opzichte van de klanten staat de verkoper borg voor de producten die hij verkoopt en levert conform de wet van 1 september 2004 betreffende bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen  (artikel 1649 tot en met 1949octies van het Burgerlijk Wetboek).  Ingeval bij een verkocht product gebreken worden vastgesteld binnen de 2 maand te tellen vanaf de levering van het product, moet de klant  de verkoper daarvan onverwijld in kennis stellen door middel van een aangetekende brief.  Die waarborg dekt enkel gebreken die bestonden op het moment van de levering van de producten.  Gebreken of schade die te wijten zijn aan een foutieve handeling, alsook waterschade, oxidatie, val-of impactschade, nalatigheid en normale slijtage zijn niet gedekt door deze waarborg.  In het verlengde daarvan geven herstellingen door technici zonder goedkeuring van de verkoper aanleiding tot de annulering van de waarborg.  De factuur of bestelbon doet dienst als bewijs van de waarborg en moeten in originele versie bewaard worden door de klant.  Indien het product wordt aangewend voor andere doeleinden dan particuliere, zijn de beperkte waarborgsvoorwaarden van de producent/verkoper van toepassing.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Corica BVBA heeft slechts een inspanningsverplichting voor alle etappes van de toegang tot de site, het bestellingsproces en de levering van de daaropvolgende diensten.

Corica BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de ongemakken of de schade opgelopen door het gebruik van het internet, meer bepaald een dienstonderbreking, een externe cyberindringing of  een computervirus of eender welk feit dat als overmacht beschouwd wordt door de wetgeving.

De producten worden verzonden via de gewoonlijke postdiensten.

Corica BVBA stelt zich geenszins aansprakelijk in het geval van een ernstige vertraging van de levering te wijten aan de post- of transportdiensten, alsook in geval van verlies van de bestelde producten of staking.

Het transportrisico wordt gedragen door de klant. De klant is ook verantwoordelijk voor het indienen van gewone klachten bij de post- of transportdiensten.

Corica BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade van materiële, immateriële of lichamelijke aard die voortkomen uit een slechte werking of een slecht gebruik van de koopwaar.

Dat geldt ook voor eventuele wijzigingen aan de producten die veroorzaakt zijn door de verkoper.

De aansprakelijkheid van Corica BVBA beperkt zich in ieder geval tot de som van de bestelling. Ingeval van eenvoudige fouten of weglatingen in de voorstelling van de producten die zich voorgedaan hebben ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen kan Corica BVBA niet aansprakelijk gesteld worden.

Corica BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden ten aanzien van een klant of een derde voor onrechtstreekse schade, financiële verliezen of onverwachte omzetcijfers in welke vorm dan ook.

De meerderheid van onze verkochte producten vallen onder de wettelijke conformiteitsgarantie, de wettelijke garantie voor verborgen gebreken en de constructiegarantie. De omvang en duur daarvan verschilt naar gelang het product en merk.

Indien u een probleem heeft met een product, moet u absoluut het defectieve toestel, een kopie van de factuur, het garantiebewijs daarvan (aanwezig in de verpakking) en het teruggavebewijs voorleggen.

De garantie is niet van toepassing voor de herstelling van schade die voortkomt uit een externe oorzaak (ongeval, bliksem, zekeringen, stroomschommelingen...) of een fout van de gebruiker, bijvoorbeeld een gebruik of installatie die niet conform de instructies van de fabrikant is, een gebruik dat de levensduur van het apparaat schaadt, een commercieel of collectief gebruik...

Ingeval de producten niet voldoen aan de informatie die gegeven is in de voorstelling van de producten op de site, worden ze vervangen of vergoed in functie van de beschikbaarheid van gelijkaardige producten en de wil van de klant.

Zijn uitgesloten van de garantie: producten die gewijzigd, hersteld, ingebouwd of toegevoegd zijn door de klant of een andere persoon zonder goedkeuring van de verkoper.

De garantie geldt niet voor zichtbare gebreken en niet-overeenstemming van het product.  Daarvoor moet de klant een klacht indienen binnen de 7 dagen vanaf de levering van de producten, zo niet vervalt dat recht.

De garantie dekt geen producten die beschadigd zijn vanwege een verkeerd gebruik.

In ieder geval kan Corica BVBA niet aansprakelijk gesteld worden ingeval de fabrikant de garantie niet wil toepassen vanwege de hierboven vermelde redenen.

Artikel 11: Intellectueel eigendom

Alle elementen van de  site van de verkoper zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van de verkoper.  Niemand heeft de toestemming om de visuele, auditieve elementen of software, geheel of ten dele, na te bootsen, te exploiteren of te gebruiken voor eender welk doeleinde.  Elke eenvoudige link of link via hypertext is strikt verboden, behoudens expliciete voorafgaande toestemming van de verkoper.

Artikel 12: Persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens die nodig zijn om een bestelling te verwerken worden bewaard door de verkoper of zijn medewerkers. Die gegevens kunnen doorgegeven worden aan bedrijven waarmee de verkoper of zijn leveranciers samenwerken, in zoverre een dergelijke overdracht noodzakelijk is om de bestelling te kunnen verwerken.  De klant staat de verkoper daarnaast toe om die gegevens te gebruiken om statistieken op te stellen met als doel zijn site, diensten of goederen te verbeteren.  Die informatie kan verder nog gebruikt worden voor de verspreiding van informatie met betrekking tot de commerciële activiteiten van de verkoper aan zijn klantenbestand via ieder communicatiemiddel.  De verkoper bewaart tenslotte de persoonsgegevens om latere bestellingen te vergemakkelijken.  De verkoper verbindt zich in de overige gevallen ertoe om de verkregen gegevens niet door te geven aan een andere venootschap of onderneming.  De bewaarde gegevens kunnen te allen tijde op aanvraag opgevraagd en gewijzigd worden.

Artikel 13: Bewijs

Beide partijen aanvaarden binnen het kader van hun wederzijdse betrekkingen de elektronische bewijsstrukken (bijvoorbeeld: e-mails, back-up's, ...).

Artikel 14: Gebruiksvoorwaarden cadeaukaart

Voordelen Cadeaukaart:

 • Op de Corica webshop te gebruiken.
 • De Cadeaukaart is geldig tot 1 jaar na activering.
 • De gever bepaalt zelf het bedrag: elk waarde tussen 30,00 € en 500,00 €.
 • De gever kan de Cadeaukaart personaliseren door er een persoonlijke boodschap bij achter te laten.
 • De ontvanger kiest zelf uit een assortiment van koffie en thee.
 • U kunt de Cadeaukaart betalen met Bancontact, Visa, MasterCard en Maestro.

Gebruik van de Cadeaukaart: de Cadeaukaart kan worden gebruikt op de Corica webshop. De ontvanger kan van deze Cadeaukaart profiteren door de daarmee ontvangen code in het winkelmandje van zijn volgende aankoop in te voeren voordat hij de bestelling betaalt. De klant kan ook profiteren van zijn Cadeaukaart in de fysieke winkels van Corica, op voorwaarde dat hij de aankoop online valideert, de code gebruikt die hij met de Online Cadeaukaart heeft ontvangen en een afhaling in zijn fysieke winkel aanvraagt.

Afdrukbare Cadeaukaart

Binnen de 15 minuten na betaling krijgt u deze Cadeaukaart in PDF-formaat per e-mail op het adres van uw keuze toegestuurd. Afdrukken en klaar! Na validatie van de betaling wordt de Cadeaukaart per e-mail verzonden. U kunt ervoor kiezen om het direct te versturen of op de door u gewenste datum.

Algemene voorwaarden Cadeaukaart

1. Toepassingsgebied

De Cadeaukaart wordt aangekocht via de webshop. Er wordt een e-mail verzonden naar het adres naar keuze van de Klant. Het online aankopen van een afdrukbare Cadeaukaart wordt per e-mail verzonden in PDF vorm en is de Cadeaukaart geldig na een 15-tal minuten. De Cadeaukaart is niet bij een winkel of op de webshop inwisselbaar. De Cadeaukaart kan door de Klant gebruikt worden voor aankopen van koffie en/of thee bij via de webshop in het kader van de huidige Algemene Voorwaarden van Cadeaukaarten. Deze Voorwaarden hebben als doel om nauwgezet de relaties tussen de Klanten en Corica te regelen. 

2. Voorwaarden

1. De Cadeaukaart is geldig op de webshop.

2. De Cadeaukaart is geldig tot één jaar na de activering.

3. De Cadeaukaart is overdraagbaar aan derden. Bij een online aankoop van een Cadeaukaart kan de Klant zelf zijn naam, voornaam, tekst of afbeelding plaatsen op de Cadeaukaart. Corica is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De klant verbindt zich ertoe om geen afbeeldingen of tekstmateriaal te gebruiken voor de bestelling van een gepersonaliseerde Cadeaukaart die de rechten van derden schendt, met name auteursrechten, handelsmerken of persoonlijke rechten, of in strijd is met de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder pornografische of racistische inhoud. Evenzo verbindt de Klant zich ertoe geen beledigende of lasterlijke inhoud in te voeren in de vrij in te vullen tekstvelden. De Klant verbindt zich ertoe Corica volledig te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot het door de Klant gebruikte materiaal en/of de tekstinvoer door de Klant en alle daaruit voortvloeiende kosten te dragen, inclusief de kosten van verweer tegen dergelijke claims.

4. Het bedrag vermeld op de Cadeaukaart is in euro.

5. Het bedrag op de Cadeaukaart kan bij een aankoop volledig of gedeeltelijk gebruikt worden.

6. De Cadeaukaart, evenals het resterende saldo, kan in geen geval terugbetaald worden, noch in geld noch in de vorm van een waardebon. De Cadeaukaart kan enkel aangewend worden om inkopen te doen op de webshop.

7. Corica wijst alle verantwoordelijkheid af en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verliezen of (indirecte) schade die de Klanten zouden kunnen hebben geleden ingevolge diefstal of verlies van de Cadeaukaart voor of na de activatie, noch door de aanpassing van de algemene voorwaarden. In geval van verlies of diefstal wordt de Cadeaukaart niet vervangen of terugbetaald door Corica.

8. Corica behoudt zich het recht voor elke beschadigde kaart niet te vervangen of terug te betalen.

9. Het bedrag op de Cadeaukaart zal geen interesten voortbrengen.

10. Corica behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de Algemene Voorwaarden van de Cadeaukaarten te wijzigen.

11. De huidige voorwaarden vervolledigen de Algemene Verkoopsvoorwaarden. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn tevens van toepassing op de Cadeaukaarten.

12. Het herroepingsrecht voor een online aankoop van een Cadeaukaart is uitgesloten, zowel voor niet-geactiveerde als reeds geactiveerde Cadeaukaarten door de Klant, gezien deze volgens specificaties van de Klant persoonlijk kan gemaakt worden, waaronder het bedrag, een naam, een tekst en een afbeelding, en dit een debetkaart is.

13. De Cadeaukaart is enkel geldig op de webshop.

3. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Ingevolge de uitgifte of de activering van een Cadeaukaart aanvaardt de Klant de Algemene Voorwaarden.

In geval van ongeldigheid of niet-tegenstelbaarheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, zal dit geen invloed hebben op de andere clausules en bepalingen. Deze blijven onverkort van kracht. Enkel het Belgisch recht zal van toepassing zijn op de rechten, plichten en aanbiedingen die betrekking hebben op deze Algemene Voorwaarden, eveneens als op de Algemene Voorwaarden zelf. De Rechtbanken van Brussel zal bevoegd zijn voor geschillen tussen partijen hieruit voortspruitend.

Artikel 15: Geschillenbeslechtiging

De onderhavige onlineverkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet.  Ingeval van geschillenbeslechtiging is de rechtbank van de hoofdzetel van de verkoper bevoegd, behoudens bepalingen van openbare orde van dwingende aard.